Apartmani Zlatibor – Kućni Red

Poštovani gosti,

Želimo da Vas podsetimo na obavezu uvažavanja izvesnih normi pri boravku u apartmanima

Vile ,,Romantika” na Zlatiboru:

1) Pre nego što započnete korišćenje apartmana dužnost Vam je da se prijavite na recepciji Vile kojom prilikom ste obavezni uplatiti unapred naknadu planiranog korišćenja apartmana.Smeštaj može dobiti lice koje se sa ličnim dokumentom prijavi na recepciji Vile.

2) Apartman možete koristiti od 14:00 sati prvog dana korišćenja do 11:00 sati zadnjeg dana korišćenja,kada se izvršava primopredaja apartmana u prisustvu radnika Vile ,,Romantika”.

Radno vreme recepcije je od 08:00 do 22:00 h.

3) Za odjavu posle 11:00 h na dan odlaska,naplaćuje se još jedno noćenje.Molimo Vas kosultujte se sa recepcijom po ovom pitanju.

4) Za Vaš komoditet omogućili smo parking ispred Vile.U slučaju da se gost odluči za parking,Vila ne snosi odgovornost za sigurnost vozila.

5) Za Vaš komfor obezbedili smo sef u ormanu sobe.Vila ne snosi odgovornost za bilo koje oštećenje i  gubitak Vaših ličnih stvari ali Vas molimo da sve izgubljene i pronađene stvari odmah prijavite na recepciji.Molimo Vas da pre napuštanja Vile proverite da li ste ispraznili sef i poneli dokumenta i sve dragocenosti sa sobom.

6) Kućne ljubimce možete uvesti u sobu samo ukoliko je to odobreno prilikom rezervisanja smeštaja.Kretanje kućnih ljubimaca bez povodca i korpe je dozvoljeno samo u sobi.

Na putu od recepcije do sobe,kućni ljubimci moraju biti na povodcu.

7) Molimo Vas da se prema stvarima i inventarom odnosite domaćinski.Sve štete koje pričinite namerno ili nenamerno dužni ste nadoknaditi Vili ,,Romantika”.

8) Gosti ne smeju bukom ili na bilo koji drugi način ometati odmor i boravak drugih stanara u Vili,a posebno u vreme popodnevnog odmora od 14:00 do 17:00 h i u vreme odmaranja noću od 22:00 do 08:00 h.

9) Uznemiravanje drugih gostiju nije dozvoljeno .Vila zadržava pravo otkaza daljeg boravka gostu koji je uznemiravao druge goste ili na drugi način povredio propisani kućni red.

10) U slučaju otkaza smeštaja od strane Vile,a prouzrokovanog povredama pravila kućnog reda,gostu se naplaćuje celokupan iznos za rezervisan period bez obzira na kraći boravak.

11) Ako u toku Vašeg boravka,iz bilo kog razloga,morate da se odjavite iz Vile ranije,biće naplaćen celokupan iznos za rezervisan period boravka.

12) NIJE DOPUŠTENO u Vilu unositi eksploziv,oružje,zapaljive materije i ostale hemikalije opasne po okolinu.

13) NAJSTROŽIJE JE ZABRANJENO unošenje bilo kakvih grejalica radi eventualnog dogrevanja apartmana,kao i ostavljanje uključenih šporeta ,pegli i sl. u vreme izlaska iz apartmana.

14) Naš zajednički interes je da dvorišni prostor (cvetnjaci,travnjaci…) budu uredni i lepi,iz tih razloga molimo Vas da ih čuvate i ne gazite.

15) Sve kvarove na elektroinstalacijama,vodovodu i kanalizacionim instalacijama molimo da odmah prijavite na recepciji Vile.

16) Početkom korišćenja smeštaja podrazumeva se da je gost upoznat sa kućnim redom Vile.

HVALA NA RAZUMEVANJU UZ ŽELJU ZA UGODNIM BORAVKOM


HOUSE RULES

Dear Guests,

We wish to remind you on obligation of respecting certain norms during your stay in Villa “Romantica” in Zlatibor.

1) Before starting using the apartments,your obligation is to register on the reception desk of Villa “Romantica”,and pay in advance the apartment you plan to use.Accommodation can be obtained by a person with a personal application documents given to the reception desk of a Villa.

2) You can use the apartment from 2 o clock p.m. the first day of using it until 11 o clock a.m. of the last day when you check out in the presence of receptionist.Work hour of reception is from 08:00 a.m. to 10:00 p.m.

3) To chech out after 11:00 a.m. on the day of departure will be charged one more night. Please consult a reception on this issue.

4) For your comfort, we provide a parking in front of Villa.In case the guest decides to a parking,Villa not bears responsibility for the safety of the vehicle.

5) For your comfort we have provided a safe in the closet of the room. The villa don’t take responsibility for any damage and loss of your personal belongings but please all the lost and found things immediately report to the reception. Please before leaving the Villa make sure you empty the safe and brought the document and all valuables with you.

6) Pets are allowed in the room only if it is granted when you booked your accommodation. The movement of pets without a leash and buckets is only allowed in the room. On the way from the reception to the room, pets must be on a leash.

7) Please,treat the inventory as your own.Any damages you make on purpose or not you are obligated to pay for it to Villa “Romantica”.

8) Guests should not by noise or in any other way disturbing other guests and their stay at the Villa, and especially during the afternoon nap from 02:00 p.m. to 05:00 p.m. and in the rest time of night from 10:00 p.m. to 08:00 a.m.

9) Disturbing other guests are not allowed. Villa reserves the right to cancel further stay of the guests who is disturbing other guests or otherwise violated the prescribed house rules.

10) In case of cancellation of accommodation by Villa and caused violations of house rules, the guest will be charged the full amount for the reserved period, regardless of the shorter stay.

11) If during your stay, for any reason, you need to chech out from Villa earlier,there will be charged the entire amount for the reserved period of stay.

12) There is NOT ALLOWED to bring explosives, weapons, flammable materials and other dangerous chemicals by environment.

13) It is STRICTLY FORBIDDEN to bring any kind of heater for possible additional heating of apartaments, as well as leaving included stoves, irons, etc. at the time of leaving the apartment.

14) Our common interest is to courtyard (flowers, grassland …) are tidy and beautiful, for these reasons please store them and do not tread them.

15) All failures on electrical installations, water supply and sewerage system, please immediately report on the reception desk of the Villa.

16) The beginning of using accommodation means that the customer is familiar with the house rules of the Villa ,,Romantika”.

THANK YOU FOR UNDERSTANDING

WE WISH YOU A PLEASANT STAY HERE